URDA - universāla radoša dabaszinātņu apmācība

SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks “URDA” aicina mācīties vidē, par vidi un videi, piedāvājot licencētAS izglītības programmAS, IZPĒTES BRAUCIENU PA RAAC "DAIBE", DAŽĀDUS PASĀKUMUS un AKCIJAS.

VĪZIJA

Īstenojot iedvesmojošu dabaszinātnēs balstītu apmācību, radīt kvalitatīvas izmaiņas cilvēku domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

MISIJA

Radīt atbalsta mehānismu skolām, augstskolām un pašvaldībām, piedāvājot dabaszinātnēs balstītu mācību saturu un infrastruktūru, zināšanu un kompetenču pilnveidei, lai nodrošinātu indivīda un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un reģiona ilgstspēju.

VĒRTĪBAS

  • CILVĒKI: Mūsu galvenā vērtība ir cilvēki – viņu spējas, zināšanas un talanti. DTP URDA ir vieta, kur gaida bērnus, jauniešus, skolotājus, zinātniekus un dabas aizsardzības entuziastus, kurus vieno komandas dvēsele un raksturo piedzīvojumu meklētāja - atklājēja gars. 
  • ATBILDĪBA: DTP URDA ir vieta, kurā attīsta pārliecību, ka ikvienam no mums ir gan atbildība, gan pienākums rūpēties par sevi, apkārtējiem un vidi, kurā dzīvojam.
  • SADARBĪBA: DTP URDA ir vieta, kur māca integrēti risināt vides, ekonomikas un sociālos jautājumus, tāpēc sadarbība ir īpaši svarīgs princips. Efektīva un radoša sadarbība visplašākajā nozīmē ir mūsu panākumu atslēga.
  • LĪDZDALĪBA: DTP URDA ir vieta, kurā visi, kas vēlas veicināt izmaiņas sabiedrībā un savā apkārtnē ir aicināti iesaistīties un līdzdarboties, lai veicinātu personīgās attieksmes un paradumu maiņu, kā arī sabiedrības aktīvu iesaisti. Tas nozīmē iesaistīt skolēnus reālās dzīves norisēs un ikdienišķajos sabiedrības procesos. Līdzdalība pati par sevi ir motivējošs spēks mācīties.
  • JAUNRADE: DTP URDA ir vieta, kur cilvēki apmainās ar idejām, kopīgi rada jaunas, uzlabo un īsteno tās. Mēs esam par ideju daudzveidību un radošu līdzdalību kā ierastu praksi, lai veicinātu sekmīgu jaunu ideju, jēdzienu, metožu, rīcības formu radīšanu, uzņēmējdarbības un inovāciju attīstību.

PAR MĀCĪBU PROCESU

SIA "ZAAO" DTP URDA piedāvā apmācības par dažādām tēmām, kas iekļauj mācīšanos par vidi un vidē. Pie DTP URDA atrodas aprites ekonomikas centrs "Daibe" un apmeklētājiem ir iespēja doties izzinošā izpēte braucienā, kura laikā izzina gan atkritumu ceļu, šķirošanas un pārstrādes iespējas, kā arī iepazīstas ar poligonā notiekošajiem procesiem – biogāzes iegūšanu no atkritumiem, elektroenerģijas iegūšanu, kā arī par reversās osmozes attīrīšanas procesiem. Mācību procesa ietvaros skolēni laboratorijā veic eksperimentus, mācās strādāt komandā un sadarboties, kā ari dodas dabas takā pētīt un izzināt.

Galvenās mērķgrupas – izglītības iestādes, pieaugušie (uzņēmumi, interešu grupas).
Piedāvājam arī pieaugušajiem izzinošo izpētes braucienu un atkritumu šķirošanas meistarklasi.

URDAS komanda