Projekts “Redzi, domā un dari!” (Nr.21-09-AL20-A019.2202-000010.)

Projekta mērķis - ar labu un viegli uztveramu uzskatāmo materiālu un aprīkojumu palīdzību labākā kvalitātē turpināt biedrības iesākto darbu sabiedrības izglītošanā, rosinot cilvēku rīcības maiņu ilgtspējīgas attīstības virzienā, izglītojot dažādas mērķgrupas (bērnus, jauniešus, pieaugušos) par vides jautājumiem caur izglītojošām aktivitātēm - nodarbībām, pasākumiem, ekskursijām, apmācībām - īpaši pievēršoties pieaugušo izglītošanai.

Projekta rezultāti:

-izveidots pārvietojams atkritumu poligona makets, lai uzskatāmi ar spēles palīdzību veicinātu izpratni par poligona nepieciešamību, tā darbības principiem un ietekmi uz vidi.

- aprīkots poligona ekskursijas autobuss ar ekrānu, kvalitatīvu apskaņošanu un labiem uzskates materiāliem, lai ekskursijas ir interesantākas, atraktīvākas un izzinošākas. Šādi vienkāršā un saprotamā veidā, parādot atkritumu tālāko ceļu pēc tam, kad to iedzīvotājs iemetis savā piemājas konteinerā, var izskaidrot un uzskatāmi parādīt atkritumu apsaimniekošanas nemitīgo darbu ar atkritumu apjomu, kas ikdienas ienāk poligona teritorijā, ka arī šādi varēs parādīt piesārņojuma draudus, kas notiks, ja sabiedrība nemainīs savus paradumus.

- ierīkota mobilā ugunskura vieta ar iespēju vārīt gan tēju , gan zupu, rīkojot pikniku. Praktiskā darbībā dabas vidē, rīkojot pikniku, cilvēkiem tiek dota iespēja pastarpināti mācīties - viņi pēc poligona apmeklējuma liks lietā teorētiskās zināšanas praksē - piedalīsies dabu nepiesārņojoša piknika organizēšanā, neradot liekus atkritumus, par kuriem būtu kādam jāuzņemas rūpes, bet atstājot pēc sevis tīru bezatkritumu vidi.

Kopumā visas darbības vērstas, lai ierosinātu cilvēkus mainīt savu attieksmi resursu lietderīgas izmantošanas virzienā. Projekta laikā iegādātais sekmēs ilgtermiņā izpratni par vides jautājumiem un sekmēs ikdienas rīcības maiņu.

Rīcības nosaukums

  „Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana"

Realizācijas laiks

  No 01.05.2021. līdz 30.12.2021.

Īstenotājs

  Daibes ilgtspējas centrs
  "Stūri", Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV-4151

Projekta kopējās izmaksas

 7717.99€

Pieprasītais finansējums 

 6946.19€

Piešķirtais finansējums 

  6946.19€