APRAKSTS

2023./2024.mācību gadā SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parks "URDA" piedāvā 7.-12.klašu skolēniem mācību programmu "Domāt, meklēt, atklāt URDĀ” 7.-12.klasei, piedāvājot iesaistīties četrās nodarbībās par dažādām apakštēmām:

  • “Domāt, meklēt, sajust DABĀ”, 7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem būs iespēja doties lielajā meža takā, orientējoties pēc kartes un meklējot slēpņus ar jautājumiem, lai risinātu uzdevumus un uzzinātu ko jaunu par mežsaimniecības jautājumiem un, protams, par atkritumu un vides problēmu jomām. Papildus darbošanās būs 3K mācību klasē. 
  • “Domāt, meklēt, atklāt POLIGONA PROCESUS”, 7.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem šīs nodarbības laikā eksperimentēs URDA laboratorijā, lai izzinātu dažādu dabaszinātņu jomu saistību ar atkritumu apsaimniekošanas procesiem atkritumu poligonā, piemēram, kā un kāpēc jāveic infiltrāta attīrīšana, kā atšķiras koģenerācijas stacija no parastas elektroenerģijas ieguves stacijas u.c.
  • “Domāt, izzināt, apsaimniekot ATKRITUMUS”, 7.-9.klašu skolēni pētīs un uzzinās vairāk par apģērba un tekstila atkritumiem, izzinot apģērna ražošanas dzīves ciklu, tips and tricks (no angļu val. - padomi un ieteikumi) apģērbu ilgākai lietošanai, kā arī izmēģinot praktiski, ko varētu darīt ar tekstila atkritumiem, turpretī 10.-12.klase meklēs atbildes par būvgružu atkritumiem, izzinot biomīmikrijas, zaļās pilsētvides plānošanas, aprites ekonomikas un citus ilgtspējas principus būvniecībā,  izmantojot URDA pilsētvides maketu.
  • “Domāt, meklēt, atrast ILGTSPĒJU”, 7.-9.klase turpinās iedvesmoties bezatkritumu dzīvesveidam, piknikojot pēc zero waste (no angļu val. - nulle atkritumu) principa, piedaloties radošajā darbnīcā sev pagatavojot kādu noderīgu produktu, savukārt 10.-12.klašu skolēni turpinās izzinās plašo ilgtspējas pasauli t.sk. aprites ekonomiku, bioekonomiku, bezatkritumu dzīvi caur teātra māksu un radošajiem eksperimentiem.

Katras nodarbības saturā ir iekļauts arī izglītojošais izpētes brauciens pa atkritumu poligonu "Daibe", lai uzzinātu un izprastu principus, kā tiek apsaimniekoti mūsu pašu katra iedzīvotāja radītie atkritumi.

Mērķauditorija: vispārizglītojošo un profesionālo izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni. Tēmu saturs un metodes tiek pielāgotas atbilstoši klašu grupām (7.-9.klase, 10.-12.klase).

Programmas mērķis: Sekmēt skolēnu radošumu, interesi un izpratni par apkārtējo vidi, dabu un cilvēkiem, nodrošinot iespēju vides tēmas apgūt dabas un tehnoloģiju parka “URDA” infrastruktūrā (atkritumu poligons, dabas taka, meža taka,, laboratorija), lai radītu skolēniem kvalitatīvas izmaiņas domāšanā, rīcībā un attieksmē pret vidi mūsdienās un nākamībā.

Vienas nodarbības garums: 2 stundas un 30 minūtes. 

Vieta: Nodarbības notiek Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” - blakus Reģionālajam atkritumu apsaimniekošanas centram „Daibe”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, LV-4151 (sk. karti šeit).  GPS 57.454036, 25.113846

Nodarbību maksa:

  • SIA "ZAAO" darbības reģiona vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir bez maksas.
  • Pārējām vispārizglītojošajam un profesionālajām izglītības iestādēm nodarbības ir par maksu.

*SIA "ZAAO" darbības reģions.

SIA "ZAAO" darbības reģions